[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Legale documenten” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%231e73be” google_fonts=”font_family:Fira%20Sans%3A300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Algemene factuurvoorwaarden” tab_id=”1525282453852-e458f86c-f252″][vc_column_text]Algemene voorwaarden

Artikel 1

De factuur moet betaald worden binnen de 14 dagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

Artikel 2

Elke bestelling of niet geprotesteerde factuur betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Artikel 3

In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

Artikel 4

In de gevallen waarin de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de verkoper.

Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 5

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 40% van het totaalbedrag van de bestelling, met een minimum van 250€.

Artikel 6

Klachten dienen ons uiterlijk 8 kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerde aangetekende zending te bereiken. Na deze 8 kalenderdagen zullen ontvangen zendingen geen enkele waarde hebben

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Webdesign factuurvoorwaarden” tab_id=”1525282453872-a530fc6d-14a1″][vc_column_text]Algemene voorwaarden Webdesign

Art. 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden worden door het geven van een opdracht aan BeMediaGroup ( Kim Beerens )
of door het aanvaarden van een offerte van BeMedia, beschouwd als door de klant aanvaard.
Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan BeMediaGroup.

Art. 2: Duur en beëindiging
Tenzij anders werd overeengekomen worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van 1 jaar
aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor 1 jaar aan de dan geldende specifieke
voorwaarden, tenzij één van de partijen ten minste 2 maanden voor de afloop van de specifieke
overeenkomst te kennen geeft de specifieke overeenkomst niet te willen verlengen.

Art. 3: Prijzen

De prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldigheid van 14 dagen. Alle prijzen zijn
exclusief BTW.
BeMediaGroup behoudt zich het recht voor om de prijzen eenzijdig te wijzigen en jaarlijks te indexeren.
Elke prijswijziging zal slechts van kracht worden wanneer de overeenkomst met de klant verlengd
wordt voor een bijkomende periode.

Art. 4: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door BeMediaGroup opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Iedere klacht
betreffende de levering dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen
of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan BeMediaGroup per
aangetekende brief. Eventuele klachten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om
facturen niet tijdig te betalen, indien een offerte voorafgaand aanvaard werd. De aanvaarding van
een offerte kan telefonisch gebeuren tijdens een gesprek dat opgenomen wordt.
De facturatie gebeurt meteen na aanvaarding van een offerte, tenzij anders overeengekomen. Een
factuur waarop niet binnen de 8 dagen per aangetekende brief geprotesteerd werd, wordt als
aanvaard beschouwd. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien de
factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een
contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant
is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 75 euro en zijn
promotievoorwaarden of kortingen die eventueel werden toegekend, niet langer geldig.

Art. 5: Leveranciers en andere contractanten
De algemene voorwaarden van BeMediaGroup ’s leveranciers, contractanten en alle andere partijen
waarop beroep gedaan wordt om de specifieke overeenkomst met de klant uit te voeren, zijn van
toepassing. BeMedia kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat volgt uit de algemene
voorwaarden van deze leveranciers, contractanten en andere partijen, en voor gebreken van
goederen of diensten waarvoor BeMediaGroup op hen beroep doet (bijvoorbeeld het tijdelijk
onbeschikbaar zijn van servers waarop software draait die de klant gebruikt en het fout functioneren
van door BeMediaGroup aangemaakte websites ten gevolge van recente webbrowser updates die niet
compatibel zijn met deze websites).
De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam
registratie, beschikbaar op de website van de relevante verantwoordelijke (voor België is dit VZW
DNS Belgium, www.dns.be). De klant zal BeMediaGroup vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden
ingevolge de registratie van een domeinnaam voor de klant. Domeinnamen blijven eigendom van de
klant maar BeMediaGroup behoudt zich het recht voor om de transfer van een domeinnaam te
blokkeren tot alle openstaande facturen van de betreffende klant voldaan zijn.

Art. 6: Aansprakelijkheid
In geen geval is BeMediaGroup aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of
financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten
en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. De klant
is aansprakelijk voor schending van auteursrechten van inhoud die hij aanlevert en BeMedia op de
website plaatst. BeMediaGroup is niet aansprakelijk voor schade die volgt uit interventies van BeMedia in
het systeem van de klant en voor het disfunctioneren van websites, email-accounts en andere
systemen door BeMediaGroup verschaft.

Art. 7: Verwerking van persoonsgegevens
Indien de klant niet wenst dat zijn persoonsgegevens worden aangewend om de klant te informeren
over de activiteiten van BeMediaGroup, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@be-media.eu De
klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende,
ondertekende brief te sturen. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan
derden. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van
de klant moeten tijdig door de klant aan BeMediaGroup worden meegedeeld.

Art. 8: Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door BeMediaGroup
gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Indien de website evenwel afbeeldingen
bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door BeMediaGroup werden gehaald van een al
dan niet betalende online bibliotheek, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze afbeeldingen
verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden van deze online bibliotheek.

Art. 9: Hostingdiensten
De hostingdiensten worden door BeMediaGroup aan de klant verstrekt per jaar, mits betaling door de klant
van de verschuldigde vergoeding hiervoor. Indien de klant zijn website elders wil laten hosten, dan
kan BeMediaGroup assisteren in de migratie hiervan mits betaling van een vergoeding aan uurtarief.
BeMediaGroup verleent enkel ondersteuning voor websites die bij BeMediaGroup gehost worden. Deze
ondersteuning is beperkt tot fair gebruik. In geval van twijfel zal drie uur ondersteuning in een
gegeven maand gelden als limiet voor fair gebruik.

Art. 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De rechtbank van eerste aanleg te Aalst, de rechtbank van Koophandel te Aalst en het Vredegerecht
van Aalst zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst en BeMediaGroup
kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het
Belgisch Recht.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Licentievoorwaarden beeldmateriaal” tab_id=”1525282885993-c7cc55d5-93d9″][vc_column_text]LICENTIEVOORWAARDEN

 1. Definities

De woorden geschreven met een hoofdletter in dit document hebben volgende betekenis:

Rechtenhouder of Licentiegever: De Rechtenhouder / Licentiegever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de auteursrechten op het Werk of deze beheert als vermeld in de Nota.
Licentienemer: De Licentienemer is de natuurlijke persoon of rechtspersoon geadresseerd in de Nota.
Werk: Het Werk bestaat uit de literaire en/of artistieke werk(en) vermeld in de Nota.
Nota: De betalingsnota geadresseerd aan de Licentienemer.
Bron: De URL, website, social media, app of andere bron vermeld in de Nota. Websites, webpagina’s, … met verschillende URL’s zijn verschillende Bronnen.
Verklaring: De Verklaring van de Rechtenhouder als gevoegd in annex bij de Nota.

 

 1. Licentie

HET WERK WORDT GELEVERD ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEVOORWAARDEN. DOOR DE NOTA TE BETALEN ERKENT EN AANVAARDT DE LICENTIENEMER ER DOOR GEBONDEN TE ZIJN, EN SLUIT HIJ EEN GELDIGE OVEREENKOMST MET BEMEDIAGROUP / DE LICENTIEGEVER (DE “OVEREENKOMST”).

Na betaling van de Nota (licentievergoeding en administratieve kosten), verschaft de Licentiegever aan de Licentienemer voor de duurtijd vermeld in artikel 7, een volledig betaalde, niet-exclusieve licentie om één weergave van het Werk te gebruiken op één locatie op de Bron, en op de Bron alleen. Deze licentie dekt niet het gebruik op andere bronnen of op meerdere locaties binnen dezelfde Bron.

De Licentienemer zegt toe het Werk niet op verschillende locaties op de Bron te zullen gebruiken via duplicatie, embedding, linking … Uitzondering wordt gemaakt voor het gebruik van een thumbnailversie bij een overzicht binnen dezelfde Bron met link naar de webpagina waarop het Werk wordt gebruikt. De Licentiegever/Rechtenhouder behoudt alle rechten op de auteursrechten en andere eigendomsrechten op het Werk.

 1. Verboden gebruik
 • De Licentienemer mag het Werk niet op volgende wijzen gebruiken:
 • Beledigend, lasterlijk of anderszins onethisch of onwettig gebruik van het Werk.
 • De Licentie delen met derde partijen is verboden. De Licentie is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of in sublicentie worden gegeven.
 • Ieder gebruik op enig andere bron, dan de Bron.
 • Ieder gebruik dat een inbreuk uitmaakt op de rechten van een derde partij, zoals doch niet beperkt tot schending van merkenrecht, auteursrecht, recht op afbeelding, privacy, eigendom of ander recht.
 1. Naamsvermelding en integriteit

De Licentienemer dient de naam van de Rechtenhouder te vermelden en, voor zover gegeven door de Licentiegever, alle aanduidingen van auteursrecht te respecteren en intact te houden, tenzij de toepasselijke vergoeding werd betaald.

De Licentienemer dient de integriteit van het Werk te respecteren en mag dit niet aanpassen, wijzigen, merken of anderszins manipuleren tenzij de toepasselijke vergoeding werd betaald.

 

 

 1. Verklaring door de Rechtenhouder

In de Verklaring, verklaart de Rechtenhouder dat hij/zij beschikt over alle nodige rechten om PM de toelating te geven om het Werk te verdelen en deze licentie aan Licentienemer te verstrekken. Tenzij expliciet vermeld door de Licentiegever, geeft de Licentiegever geen enkele waarborg betreffende rechten van derde partijen afgebeeld in het Werk, zoals doch niet beperkt tot auteursrecht, merken, eerlijke mededinging, recht op persoonlijkheid, afbeelding of beeld.

ANDERS DAN EXPLICIET IN DEZE OVEREENKOMST VERMELD EN TENZIJ ANDERS UITDRUKKELIJK, SCHRIFTELIJK BEVESTIGD DOOR DE LICENTIEGEVER, VERSCHAFT DE LICENTIEGEVER HET WERK “IN DE STAAT WAARIN HET ZICH BEVINDT” EN GEEFT DEZE GEEN GARANTIES BETREFFENDE HET WERK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT GESCHIKTHEID VOOR HANDEL, VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, AFWEZIGHEID VAN (VERBORGEN) GEBREKEN OF VERGISSINGEN, CORRECTHEID.

 1. Verplichtingen van de Licentienemer

Het is mogelijk dat het gebruik van het Werk de voorafgaandelijke toestemming vereist van de personen afgebeeld op het Werk of van hun vertegenwoordigers. De inhoud afgebeeld in het Werk kan zijn beschermd onder auteursrecht, merken, publiciteitsrechten, morele rechten, recht op afbeelding, privacy, eigendomsrecht of andere rechten die toebehoren aan een derde partij.

Tenzij dit expliciet werd verklaard door de Licentiegever, dekken de rechten toegekend onder deze licentie, deze rechten niet, en BeMediaGroup geeft geen enkele waarborg of bevestiging dat het licenties kan verlenen op dergelijke rechten. De Licentienemer is zelf verantwoordelijk om te bepalen of zijn gebruik van het Werk de toestemming/een licentie van een derde partij vereist. De Licentienemer zal dergelijke toestemmingen/licenties zelf bekomen.

 1. Beëindiging van de licentie

De duurtijd van de licentie toegekend onder de Overeenkomst is bepaald in de e-mail/brief die door PM aan de Licentienemer is toegezonden. De licentie zal evenwel automatisch eindigen in geval de Licentienemer de Licentievoorwaarden schendt. In geval de Licentienemer het Werk na het verstrijken van deze periode blijft gebruiken, wordt de licentie automatisch verlengd voor eenzelfde periode en tegen dezelfde voorwaarden. Een administratieve kost kan worden aangerekend.

 1. Aansprakelijkheid

BEMEDIAGROUP IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE RESULTERENDE UIT HET WERK EN/OF DE RELATIE TUSSEN DE LICENTIENEMER EN DE LICENTIEGEVER. BEHALVE VOOR AANSPRAKELIJKHEID DIE WETTELIJK GEZIEN NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT, IS NOCH BEMEDIAGROUP, NOCH ENIGE AANGESTELDE, ZAAKVOERDER, BESTUURDER, AANDEELHOUDER, WERKNEMER, KLANT OF RECHTENHOUDER, AANSPRAKELIJK JEGENS DE LICENTIENEMER (OF ENIGE DERDE PARTIJ DIE AANSPRAKEN FORMULEERT VIA DE LICENTIENEMER) VOOR INDIRECTE, GEVOLG, BIJKOMENDE, STRAFFENDE OF WETTELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF GEBASEERD IS OP DE OVEREENKOMST EN/OF HET GEBRUIK VAN HET WERK DOOR DE LICENTIENEMER. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PM JEGENS DE LICENTIENEMER (OF ENIGE DERDE PARTIJ DIE AANSPRAKEN FORMULEERT VIA DE LICENTIENEMER) IS BEPERKT TOT 500 EURO. DEZE BEPERKING GELDT ZOWEL VOOR CONTRACTUELE ALS BUITENCONTRACTUELE SCHADE.


 

 1. Aansprakelijkheid van de Licentienemer

De Licentienemer bevestigt de Licentiegever, inclusief hun aangestelden, zaakvoerders, bestuurders en werknemers, te vergoeden voor en te vrijwaren van alle mogelijke verliezen en schade die zouden voortkomen uit aanspraken van derde partijen gebaseerd op een inbreuk van de Licentienemer op deze Licentievoorwaarden; het gebruik van het Werk door de Licentienemer of de aanpassing van het Werk of de combinatie ervan met andere teksten of content; en het falen van de Licentienemer om alle nodige toestemmingen van derde partijen te bekomen.

 1. Algemeen

In geval een bepaling van deze Licentievoorwaarden niet afdwingbaar zou blijken, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen met een afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk in de buurt komt van het doel van de niet-afdwingbare bepaling. In geval een partij nalaat om een bepaling van de Overeenkomst af te dwingen, wordt dit niet beschouwd als afstand van recht.

De Overeenkomst is de enige overeenkomst tussen partijen betreffende het Werk en vervangt alle voorgaande communicatie daaromtrent.

De Overeenkomst, iedere aanspraak of geschil gerelateerd aan de Overeenkomst, de relatie tussen partijen en de interpretatie en afdwingen van rechten en verplichtingen van partijen, worden exclusief beheerst door het Belgische recht, en de partijen aanvaarden de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, België, zonder toepassing van de regels betreffende internationaal privaatrecht. Het Verdrag der Verenigde naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”FAQ Licentie beelmateriaal” tab_id=”1525282886029-f6757209-3ca5″][vc_column_text]

 1. Waarom een licentie kopen?

Het maken van foto’s vergt geduld, kunde en creativiteit. De licentievergoeding die u betaalt, is de eerlijke vergoeding voor het werk van de fotograaf.

 1. Wat als ik de afbeeldingen verwijder van mijn website?

U heeft de foto’s zonder toestemming van de auteur op uw website geplaatst. Dit is een inbreuk op zijn auteursrechten. Ook indien u besluit de foto’s in de toekomst niet langer te gebruiken, is een vergoeding verschuldigd. De licentie die u wordt aangeboden, is deze die geldt voor online gebruik van bepaalde duur, en komt overeen met de door de auteur gemiste inkomsten. In geval u besluit om niet langer gebruik te maken van de afbeelding, wordt de gevorderde vergoeding niet verminderd.

 1. Wat indien iemand anders mijn website heeft gemaakt?

Onder het auteursrecht bent u zelf aansprakelijk voor het gebruik van de foto’s op uw website, ook wanneer deze werden geplaatst door een werknemer of toeleverancier.

 1. Wat indien ik materiaal van derden gebruik?

In geval u materiaal van derden (zoals blog posts, product brochures, presentaties …) op uw website plaatst, dient u vooraf met deze derde te verifiëren of dit auteursrechtelijk in orde is. U bent immers zelf aansprakelijk voor het materiaal dat u op uw website plaatst, ook wanneer het door een derde werd aangeleverd.

 1. Wat kan ik doen in geval ik geloof dat ik dit bericht verkeerdelijk kreeg?

Contacteer ons spoedig via het e-mailadres info@bemediagroup. Indien dit correct is en u reeds over een licentie beschikt, dan passen wij dit meteen aan in onze databank.

 1. Ben ik verplicht om deze nota te betalen?

Dit schrijven is geen gerechtelijke invordering. Het is een verzoek tot het aanschaffen van een licentie. U heeft het recht om deze nota te protesteren en kan dit doen door een e-mail te zenden naar info@bemediagroup.be. In dergelijk geval weigert u in te gaan op het aanbod om een licentie aan te schaffen en wordt het recht voorbehouden een gerechtelijke procedure wegens auteursrechtelijke inbreuk op te starten, waarvan conform artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn de kosten op u zullen worden verhaald.

 1. Vergoeding en bijkomende kosten

De gevorderde licentievergoeding is deze die gebruikelijk door de auteursrechthebbende wordt gevraagd, voor een licentie voor online gebruik van bepaalde duur op één bron (cfr. licentievoorwaarden in bijlage). De inbreukpleger is overeenkomstig artikel 14 van EU Richtlijn 2004/48/EG gehouden tot vergoeding van de redelijke invorderingskosten. De kosten voor het samenstellen van dit dossier zijn €50,00 en per inbreuk wordt een kost voor de vaststelling van €25,00 aangerekend. Voor een rappel wordt €15,00 aangerekend. Wanneer het dossier wordt overgemaakt aan advocaten en gerechtsdeurwaarders worden hun kosten ook aangerekend.

 1. De licentie

Bij betaling van de nota verkrijgt u automatisch een licentie op de foto(’s) die erop is/zijn vermeld. Deze licentie is onderhevig aan de voorwaarden in bijlage.

 

 

 1. Ik vond de foto via Google images of een andere website

De foto’s die u vindt via Google Images zijn vaak auteursrechtelijk beschermd, zoals door Google aangegeven wordt met de mededeling “Images may be subject to copyright.” Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over een licentie beschikt, alvorens u van dergelijke foto gebruikmaakt.

 1. Er stond geen copyrightvermelding op de foto

Het feit dat geen auteur is vermeld bij een foto, betekent niet dat de fotograaf zijn rechten op de foto heeft opgegeven. Er is geen verplichting om (c) of “copyright” bij een werk te vermelden. Het auteursrecht ontstaat automatisch in hoofde van de auteur en dient te worden gerespecteerd, ook wanneer zijn naam niet is vermeld.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]